Lean Manufacturing en visie & strategie

Van Missie tot afdelingsdoelstellingen

Wat levert het op
De motivatie van de medewerkers wordt versterkt doordat er inzicht wordt geboden in de achterliggende doelstellingen voor de verschillende besluiten die genomen worden. Wanneer medewerkers betrokken worden bij het formuleren van de eigen afdelingsdoelstellingen ontstaat er ook een veel grotere betrokkenheid bij de uitvoering.

Missie
De Missie van een onderneming is het uiteindelijke doel dat de onderneming wil bereiken. Vaak is dit doel nog vrij algemeen geformuleerd en minder concreet. Veel bedrijven willen in de missie ook laten zien dat de onderneming ook maatschappelijk betekenis heeft.

Visie
In de Visie wordt globaal beschreven hoe de onderneming zijn omgeving ziet, wat haar toegevoegde waarde hierin is en hoe ze die wil inzetten om haar missie te bereiken. In de visie kunnen ook maatschappelijke waarden en normen worden weergegeven die de onderneming belangrijk vindt om te volgen en uit te dragen.

Strategie
Om de missie waar te kunnen maken moet er een strategisch plan worden ontworpen. De strategie moet met enige regelmaat (jaarlijks, tweejaarlijks) worden bijgesteld in verband met veranderingen die in het bedrijf en in de omgeving van het bedrijf plaats vinden.
Eerst worden de hoofdlijnen met de strategische doelstellingen uitgezet voor het gehele bedrijf en vervolgens worden deze doelstellingen verder verfijnd naar strategische afdelingsplannen. 

Om de strategie helder en overzichtelijk te houden maakt Procisco gebruikt van de methodiek van de strategische kaart zoals beschreven door Kaplan en Norton. De strategische kaart is visueel, kort en overzichtelijk waardoor de communicatie binnen de organisatie een stuk gemakkelijker wordt. De strategische doelen zijn hier met elkaar verbonden op de verschillende perspectieven Financieel, klant perspectief, processen, mensen en middelen.

Kritische Succes Factoren
Wat is er nodig om het bedrijf succesvol te maken, wat zijn de factoren die dit beïnvloeden? Deze vraag moet door de directie en het management beantwoord worden. Hiervoor dient vanuit een aantal invalshoeken naar het bedrijf en de omgeving gekeken te worden. 

Een optie is dit te doen vanuit het P²BOI model waarbij interne alsook externe aspecten moeten worden benoemd.
    1e P= Product, technische uitvoering maar zeker ook de (veranderende)behoeften van de klant
    2e P= Productie, benodigde mensen,voorzieningen en methoden maar ook zaken als wetgeving, milieu, 
                veiligheid
         B= Beheersing, hoe worden (alle)processen beheerst en gestuurd
         O= Organisatie, wie en wat is waar (waarom) nodig en hoeveel
          I = Informatie, welke informatie is er nodig om intern en extern mensen gedoseerd op de hoogte te houden.

Andere opties zijn het INK model of de Balanced Scorecard om de belangrijkste aspecten in kaart te brengen.

Prestatie indicatoren
De prestatie indicatoren maken de doelstellingen kwantificeerbaar. Deze dienen als een vergelijking tussen de doelstellingen en de geleverde prestaties in een bepaalde periode. Het moet de leiding helpen om afwijkingen van de uitgezette koers tijdig op te merken waarna actie ondernomen kan worden.
De belangrijkste indicatoren hebben betrekking op kosten, levertijden, geleverde kwaliteit en veiligheid in het bedrijf (QDC en S).
De indicatoren moeten daar in het organisatieoverzicht geplaatst worden waar daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. Dat betekent dat medewerkers op de werkvloer niet op aantallen per uur afgerekend mogen worden. Zeker niet wanneer zij geen invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van producten die zij aangeleverd krijgen of ongeplande stilstand van hun machine. 

Afdelingsdoelstellingen
De verschillende afdelingen leveren hun eigen bijdrage bij het tot stand komen van een product. Welke bijdrage van hen hierin wordt gevraagd en de ontwikkeling van de wijze waarop dit plaats vindt zijn de onderwerpen van een afdelingsplan. De geleverde prestaties worden weer gemeten in QDC en S.

Makkelijk gezegd, moeilijker om uit te voeren!
Het verhaal van Missie tot afdelingsdoelstellingen is eenvoudig te begrijpen. De praktijk van het bepalen van de verschillende doelstellingen is vaak veel moeilijker. Wanneer hierbij ook afdelingen en medewerkers betrokken moeten worden, zodat er voldoende betrokkenheid en commitment ontstaat, vergt dit een forse en strak gecoördineerde inzet.

Bewezen methodiek van Procisco

Het herijken van de Missie en Strategie is een onderdeel van de methodiek om de organisatie wendbaar en dynamisch te maken.
De Dynamische organisatie is een door Procisco ontwikkelde methodiek. Deze door Procisco in de praktijk succesvol toegepaste methode is veel omvattend en de basis voor succes binnen iedere organisatie. Resultaat is dat er weer echte energie is in de organisatie, de neuzen staan naar dezelfde kant. Mensen werken met elkaar en niet tegen elkaar in. Wanneer u geïnteresseerd bent of nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.

Meer weten over de Dynamische organisatie? Lees hier..

Procisco biedt ondersteuning en coaching bij dit proces
Kennis en vaardigheden zijn hierbij onmisbaar maar een stuk ervaring is ook belangrijk.
Procisco heeft een Basis module “Visie en Strategie” ontwikkeld waarmee u krachtig en effectief bij dit proces kunt worden gecoacht en ondersteunt om deze belangrijke basis te kunnen leggen. Vanuit onze ervaring dragen wij voorbeelden aan.

Zie ook de continue verbetermethodiek van Deming PDCA-cirkel

Rob Italiaander, Procisco